Wettelijke kennisgeving (10/06/2022)

LABORATOIRES INNOXA is een SAS met een kapitaal van 100.000,00 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 24 rue Erlanger, 75016 Parijs. Laboratoires Innoxa is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 881 6111 800, NAF-code 2042Z, intracommunautaire BTW: FR 44 881 6111 800.

Ontwerp en redactionele inhoud: LABORATOIRES INNOXA, onder leiding van Frédéric Poux.

Ontwikkeling van de website : INNOXA laboratoires

De site wordtgehost door OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Artikel 1 - Definities

Grafisch charter: De creaties met betrekking tot de algemene structuur van de Site.

Inhoud: Handelsmerken, logo's, domeinnamen, grafieken, trailers, muziekwerken, foto's, softwaretoepassingen, animaties, tekst, verkoopsbeschrijvingen, visuele of geluidselementen afkomstig van LABORATOIRES INNOXA.

Producten: De producten die door LABORATOIRES INNOXA op haar Site worden aangeboden.

Site: De website van LABORATOIRES INNOXA, toegankelijk op www.laboratoires-innoxa.com.

Internetgebruiker: Elke persoon die verbinding maakt met de Website.

Artikel 2 - Doel van de website

www.laboratoires-innoxa.com heeft tot doel de producten van LABORATOIRES INNOXA, dat actief is op farmaceutisch gebied, op de markt te brengen. De activiteit van LABORATOIRES INNOXA is sterk gereglementeerd en staat onder controle van het Franse agentschap voor de veiligheid van gezondheidsproducten. De regelgeving beperkt en controleert de communicatie over gezondheidskwesties of het gebruik van de producten van LABORATOIRES INNOXA.

Deze site is niet bedoeld om op enigerlei wijze gezondheids- of farmaceutisch advies of consult te verstrekken. Alle inlichtingen hieromtrent moeten worden ingewonnen bij een arts of apotheker. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij er zich ten volle van bewust is dat de informatie op deze sites niet bedoeld is, op welke wijze dan ook, om :

- Het geven van medisch advies ;

- Geef een diagnose;

- Vervanging van raadpleging, advies of aanbevelingen van een gezondheidswerker;

Artikel 3 - Toepassingsgebied van de Wettelijke vermeldingen van de diensten van de site

Deze wettelijke voorwaarden zijn in het Frans en zijn uitsluitend van toepassing tussen LABORATOIRES INNOXA (hierna te noemen "LABORATOIRES INNOXA") en iedere internetgebruiker die toegang wenst tot de Site en/of gebruik wenst te maken van de Diensten.

Elke persoon die via de Site contact wil opnemen met LABORATOIRES INNOXA verbindt zich ertoe om correcte persoonlijke gegevens te verstrekken, evenals alle andere informatie die nodig is om toegang te krijgen tot de diensten van de Site. Zij verbinden zich er tevens toe deze informatie regelmatig bij te werken.

Artikel 4 - Garanties - Aansprakelijkheid

LABORATOIRES INNOXA zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat haar Website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, ongeacht geplande onderhoudswerkzaamheden.

Toegang tot de Site en de Diensten wordt verleend op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis.

LABORATOIRES INNOXA verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn Site in de best mogelijke omstandigheden te laten functioneren.

In ieder geval kan LABORATOIRES INNOXA niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gebruik van de Site door een internetgebruiker die zich niet aan deze voorwaarden houdt.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

Er wordt gepreciseerd dat het Grafisch Handvest en de Inhoud van de Site beschermd zijn door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en dat geen enkele bepaling van deze Wettelijke Aankondiging kan worden geïnterpreteerd als zou ze aan de Gebruiker een licentie verlenen op de Intellectuele Eigendomsrechten.

In dit opzicht en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, is alleen het gebruik van het grafische handvest en de Inhoud van de Site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik toegestaan.

Zo mag het Lid dit Grafisch charter of de inhoud van de Site niet weergeven, reproduceren, wijzigen of, meer algemeen, exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LABORATOIRES INNOXA.

Elk ongeoorloofd gebruik van het Grafisch Charter van de Site en/of de Inhoud ervan vormt een inbreuk op het auteursrecht en/of de rechten op onderscheidingstekens en brengt de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van het Lid op deze basis met zich mee. De overtreder staat dus bloot aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties en in het bijzonder aan de sancties van de artikelen L. 335.2 en L. 343.1 van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Artikel 6 - Persoonsgegevens

LABORATOIRES INNOXA verbindt zich ertoe dat elke verwerking van persoonlijke gegevens op de Site in overeenstemming is met de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Gebruiker heeft recht op toegang tot, wijziging en rectificatie van zijn Persoonsgegevens (artikel 34 tot 38 van de wet van 1978).

Artikel 7 - Wijzigingen in de wettelijke mededeling

Zoals vele bedrijven verbindt LABORATOIRES INNOXA zich ertoe zijn site regelmatig te verbeteren en aan te passen ten voordele van zijn bezoekers.

Bijgevolg behoudt LABORATOIRES INNOXA zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Het is daarom raadzaam regelmatig de laatste versie van deze voorwaarden te raadplegen.

Aldus verklaart de Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze Wettelijke vermeldingen die van kracht zijn op de dag van toegang tot zijn website en dat hij deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt. Elk gebruik van de Diensten na wijziging van de Wettelijke Aankondiging wordt geacht een zuivere en eenvoudige aanvaarding door de Gebruiker te zijn van de nieuwe Wettelijke Aankondiging.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze wettelijke informatie is onderworpen aan het Franse recht. In geval van geschil betreffende de uitlegging, de geldigheid of de gevolgen ervan, en bij gebreke van een voorafgaande minnelijke schikking, zijn alleen de Franse rechtbanken die onder het Hof van Beroep van Parijs ressorteren, bevoegd.