INNOXA laboratoires - ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van toepassing vanaf 10 juni 2022

Artikel 1 - Doel

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te bepalen, in de Franse taal, van de verkoop op afstand van de Producten (hierna genoemd "de Producten") voorgesteld op de website www.laboratoires-innoxa.com (hierna genoemd de "Site") tussen :

- enerzijds is LABORATOIRES INNOXA een SAS met een kapitaal van 100.000,00 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 24 rue Erlanger, 75016 Parijs. Laboratoires Innoxa is ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 881 6111 800, NAF-code 2042Z, intracommunautaire BTW: FR 44 881 6111 800 (hierna de "Verkoper").

De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:

Postadres:

INNOXA laboratoires

24, rue Erlanger

75016 Parijs

Frankrijk

Telefoonnummer :

01 87 76 08 00

Faxnummer :

09 72 60 23 06

E-mail adres:

service-client@laboratoires-innoxa.com

De activiteit van de Verkoper bestaat in de ontwikkeling en de marketing van producten voor de gezondheid en het comfort van het oog.

De Verkoper verkoopt zijn producten via de Site.

- anderzijds, iedere natuurlijke persoon die geen beroepsbeoefenaar is en in Europees Frankrijk, Corsica of Monaco woont, die meerderjarig is en de volledige rechtsbevoegdheid heeft om een verkoopovereenkomst te sluiten, en die de website www.laboratoires-innoxa.com bezoekt en/of er een aankoop doet (hierna "de Klant"),

De Verkoper en de Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Partijen (hierna "de Partijen").

Bovendien bepalen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden de voorwaarden voor de verkoop door de Verkoper aan de Klant die op de Site surft, van de producten die op de Site worden aangeboden (hierna het/de Product(en) genoemd). De aankoop van Producten met het oog op de wederverkoop ervan is strikt verboden.

Elke bestelling op de website www.laboratoires-innoxa.com impliceert de volledige aanvaarding door de Klant van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en de uitdrukkelijke naleving ervan. Er wordt gepreciseerd dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen of te wijzigen. In dat geval zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de datum van de door de Klant geplaatste bestelling, van toepassing tussen de Partijen.

Artikel 2 - Algemeen en Terminologie

DEFINITIES :

Producten: Alle producten die door de Verkoper op zijn Site worden aangeboden.

Website: De website van de verkoper is toegankelijk op www.laboratoires-innoxa.com

Lid(leden): elke internetgebruiker die persoonlijke gegevens heeft ingevoerd op het inschrijvingsformulier van de Site en die, na ontvangst van een bevestigingsmail, zijn/haar LABORATOIRES INNOXA account definitief heeft gevalideerd.

Klant(en): Feitelijke afnemer van door de Verkoper aangeboden goederen of diensten.

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Verkoper bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van Producten door de Verkoper aan de Leden van de website www.laboratoires-innoxa.com.

Het lid verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de daarmee verband houdende rechten en verplichtingen te aanvaarden.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Verkoper bepalen de rechten en plichten van de Partijen in het kader van de verkoop van Producten door de Verkoper aan de Leden van de website www.laboratoires-innoxa.com (hierna genoemd "de Site").

Het lid verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de daarmee verband houdende rechten en verplichtingen te aanvaarden.

Artikel 3 - De producten

De informatie met betrekking tot de essentiële kenmerken van de Producten en hun prijzen zijn op een zichtbare en begrijpelijke manier beschikbaar in elke productfiche op de Site. De Klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van deze informatie alvorens een bestelling te plaatsen.

De Verkoper staat in voor de gedetailleerde beschrijving van de aangeboden Producten. De foto bij de beschrijving is niet contractueel.

De activiteit van de verkoper is sterk gereglementeerd en staat onder controle van het Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. De regelgeving beperkt en controleert de communicatie over gezondheidskwesties of het gebruik van de Producten van de Verkoper.

Deze Site is niet bedoeld om, op welke wijze dan ook, gezondheids- of farmaceutisch advies of consultatie op deze gebieden te verstrekken. Alle inlichtingen hieromtrent moeten worden ingewonnen bij een arts of apotheker. Bijgevolg erkent het Lid of de Klant dat hij/zij er zich ten volle van bewust is dat de informatie op de Site niet bedoeld is, op welke wijze ook, om :

- Het geven van medisch advies ;

- Geef een diagnose;

- Vervangt de raadpleging, het advies of de aanbevelingen van een gezondheidswerker.

De te koop aangeboden Producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid gefotografeerd, beschreven en gepresenteerd. Eventuele verschillen tussen de Producten en hun foto's, met name wat de kleur betreft, kunnen evenwel geen aanleiding geven tot ontbinding van de verkoopovereenkomst, noch tot enigerlei aansprakelijkheid van de Verkoper.

Er wordt gespecificeerd dat de foto's ter illustratie van de Producten geen contractuele waarde hebben.

De aankoop van Producten op de Site met het oog op hun wederverkoop is strikt verboden.

Artikel 4 - Toegang en beheer van de site (Host)

De telecommunicatiekosten die inherent zijn aan de toegang tot de Site, zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de toegang tot al zijn sites of een deel ervan, de inhoud, de functionaliteit of de uren van beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te wijzigen, op te schorten, te beperken of stop te zetten.

De directe en permanente opslag voor het beschikbaar stellen van de site aan het publiek wordt verzorgd door het bedrijf OVH.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

Auteursrecht en naburige rechten :

De Verkoper is eigenaar van de rechten op de teksten, de algemene architectuur, de beelden (al dan niet geanimeerd), de grafieken en de geluiden van de Site.

Overeenkomstig het Wetboek van Intellectuele Eigendom is elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de Verkoper onwettig. Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of transformatie, arrangement of reproductie door middel van welke kunst of welk proces dan ook.

Schending van de bepalingen van artikel L122-4 van de Franse wet op de intellectuele eigendom vormt een inbreuk in de zin van artikel L335-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom, die strafbaar is met een gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete van 300.000 euro. De inhoud van de Site, met inbegrip van tekst en afbeeldingen, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gebruikt, gewijzigd, doorgegeven of hergebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Het Lid of de Klant verbindt zich ertoe de Verkoper onverwijld op de hoogte te brengen van elk geval van fraude en/of niet-toegelaten toegang waarvan hij/zij kennis heeft. Evenzo zijn alle visuele elementen, al dan niet gedeponeerd als handelsmerk of anderszins, al dan niet vergezeld van de afkorting ® of ©, evenals de presentatie en de inhoud van alle artikelen, persoverzichten en, meer in het algemeen, alle informatie die op de sites verschijnt, het exclusieve eigendom van de Verkoper of van derden met wie deze laatste overeenkomsten heeft gesloten die de verspreiding ervan mogelijk maken.

Elk gebruik van gegevens of informatie van de Site moet de Verkoper vermelden als de bron van de informatie en is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

De Klant die een eigen internetsite heeft en die voor persoonlijk gebruik op zijn site een link wil plaatsen die rechtstreeks naar de homepage van de site van de Verkoper verwijst, moet vooraf de toestemming van de Verkoper vragen. Deze link mag in geen geval worden opgevat als een impliciete overeenkomst.

Elke niet-toegelaten link moet worden ingetrokken op verzoek van de Verkoper, die zich het recht voorbehoudt elke procedure in te stellen die hij noodzakelijk acht.

Merken:

De namen en logo's van de Verkoper zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken. Elk gebruik van de naam en/of het logo van de Verkoper of van zijn producten vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Bij gebreke van een dergelijke machtiging is het lid strafrechtelijk vervolgbaar. Het reproduceren, namaken, gebruiken, aanbrengen, doorhalen of wijzigen van een geregistreerd handelsmerk vormt een inbreuk die kan worden bestraft met 3 jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro.

De handelsmerken, handelsnamen en logo's, tekeningen en modellen, en meer in het algemeen alle auteursrechten en industriële en intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van de Verkoper of zijn filialen of waarvoor de Verkoper of zijn filialen gebruiksrechten hebben (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op deze Site verschijnen, zijn Handelsmerken van de Verkoper. Niets op de Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of recht om Handelsmerken die op de Site worden weergegeven te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper of de derde die eigenaar is van dergelijke Handelsmerken.

Geen enkele bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zou zij de Klant of het Lid een recht van welke aard ook verlenen op de door intellectuele eigendom beschermde elementen, waarvan de Verkoper de eigendom of het exploitatierecht zou kunnen hebben. De Verkoper zal alle rechtsmiddelen aanwenden om de bescherming van zijn intellectuele en/of industriële eigendomsrechten te waarborgen, met inbegrip van eventuele burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures.

Artikel 6 - Productprijzen

Artikel 6.1 : Prijzen

De prijzen van de Producten zijn de prijzen in euro, inclusief alle belastingen, die op de Site worden vermeld op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Zij houden rekening met de BTW tegen het tarief dat in Frankrijk van kracht is op de dag van de bestelling, alsmede met eventuele kortingen die voortvloeien uit lopende promotieacties (speciale aanbiedingen, enz.).

Zij worden gegarandeerd onder voorbehoud van een kennelijke tik- of drukfout. Deze prijzen omvatten niet een vaste bijdrage in de leveringskosten die van kracht is op de dag van de bestelling.

De prijs, inclusief alle belastingen, van elk product is aangegeven op de desbetreffende productfiche. De verzendkosten van de bestelling van het Lid zullen hem worden meegedeeld vóór de definitieve validatie van de bestelling. Zodra de bestelling is gevalideerd, blijven de prijzen en kosten toegankelijk in de tracking van de bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten zullen evenwel worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestellingen.

De niet-naleving door de Klant van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, en in het bijzonder betreffende elk incident van betaling van de prijs van een bestelling, kan leiden tot de opschorting van de toegang tot de dienst www.laboratoires-innoxa.com, of zelfs tot de beëindiging van het account van het Lid, afhankelijk van de ernst van de feiten in kwestie, onverminderd de schadevergoeding die de Verkoper kan eisen. Bijgevolg behoudt de Verkoper zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een dergelijk geschil bestaat.

Artikel 7 - Bestellen

Artikel 7.1 : Bestellingsvoorwaarden

a/ Klantidentificatie

Elke nieuwe Klant moet zich vóór of bij de bestelling identificeren en een formulier invullen met de volgende verplichte gegevens: titel, naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon (vast of mobiel), persoonlijk wachtwoord. Deze informatie zal voor de Klant toegankelijk zijn in de rubriek "Mijn account" en zal hem in staat stellen om, bij het plaatsen van latere bestellingen, de voor elke bestelling vereiste identificatiegegevens niet te hoeven invullen.

Geen enkele bestelling kan worden gevalideerd indien de Klant niet vooraf alle verplichte velden van het identificatieformulier heeft ingevuld of indien de Klant zich niet heeft geauthenticeerd via zijn bestaande klantenrekening.

b/ Vaststelling en validering van de volgorde

Leden hebben de mogelijkheid om op internet te bestellen op www.laboratoires-innoxa.com. De Klant die geïnteresseerd is in één of meerdere op de Site voorgestelde Producten moet het volgende proces volgen om online een bestelling te plaatsen: (i) Het (de) geselecteerde Product(en) toevoegen aan het winkelmandje. Toegang tot het winkelmandje is te allen tijde mogelijk totdat de betaling is verricht, (ii) Identificatie van de Klant indien deze nog niet eerder een klantenaccount heeft aangemaakt of aansluiting van de Klant op zijn/haar account, (iii) Keuze van de leveringswijze nadat de Klant kennis heeft kunnen nemen van de bijbehorende leveringskosten, (iv) Keuze van de betalingswijze en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden na daarvan kennis te hebben genomen.

c/ Orderbevestiging

Het Lid garandeert dat hij/zij volledig gerechtigd is de betaalkaart te gebruiken voor de betaling van zijn/haar bestelling en dat deze betaalmiddelen toegang geven tot voldoende fondsen om alle kosten te dekken die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van www.laboratoires-innoxa.com.

Door te klikken op de knop "Bestellen en betalen" tijdens de bestelprocedure, en na de inhoud van de bestelling in zijn "Winkelmandje" te hebben gecontroleerd, en deze indien nodig te hebben gewijzigd, verklaart het Lid dat hij de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Na de inhoud van zijn bestelling te hebben bevestigd, dient het Lid deze definitief te valideren door betaling. De bestelling is pas definitief nadat de desbetreffende prijs is betaald.

Bij betaling, ongeacht de methode, bevestigt de Verkoper systematisch de aanvaarding van de bestelling van elk Lid rechtstreeks op de webpagina na validatie van de betaling.

Een e-mail met de betaalde factuur die overeenkomt met de gedane aankopen zal naar de Klant worden gestuurd zodra de betaling is bevestigd. Alleen deze laatste e-mail geeft aanleiding tot de voorbereiding van de bestelling door de Verkoper.

Er wordt dus bepaald dat de bestelling niet geldig wordt verklaard in geval van gedeeltelijke of totale niet-betaling door de Klant. Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling niet te leveren in geval van betwisting tussen de Partijen over één of meer vorige bestellingen.

Artikel 7.2 : Opvolging en archivering van de beschikking

De Klant zal op elk moment het overzicht en de opvolging van zijn bestelling kunnen raadplegen door naar de Site te gaan, rubriek "Mijn Account/Orderhistoriek".

Zodra de factuur is uitgereikt, zal zij ook onder deze rubriek kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 8 - Betaling van de opdracht

De Verkoper heeft de nodige technische middelen ingevoerd om de veiligheid van de bestellingen en betalingen op zijn Site te waarborgen.

De betaling van de Producten geschiedt, zoals eerder vermeld, op het moment van validatie van de bestelling door de Klant.

Het wordt uitsluitend gedaan :

(i) met een kredietkaart (Visa, Eurocard, Mastercard). De bankrekening die overeenkomt met de kaart die voor de betaling werd gebruikt, wordt dan onmiddellijk gedebiteerd.

(ii) per Paypal-rekening overeenkomstig de algemene gebruiksvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd via deze link: ttps://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Artikel 9 - Betalingszekerheid

Artikel 9.1 : Doorgeven van informatie bij betaling met kredietkaart

Aan het einde van het bestelproces wordt de Klant gevraagd zijn kaartnummer, de geldigheidsdatum en de laatste drie cijfers op de achterzijde van de kaart te vermelden. Vervolgens worden verschillende autorisatiemachines benaderd om de gegevens te controleren en misbruik en fraude te voorkomen. Daartoe staat de server in gecodeerde modus en wordt alle verzonden informatie gecodeerd. Geen van deze gegevens wordt in onversleutelde tekst op het internet verzonden.

In alle gevallen vormt het online verstrekken van het kaartnummer van de Klant en de definitieve validatie van de bestelling het bewijs van de validatie van de bestelling door de Klant en van de betaalbaarheid van de verschuldigde bedragen ter uitvoering van deze bestelling.

Deze validatie staat gelijk aan een handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen die op de Site worden uitgevoerd.

Artikel 10 - Beschikbaarheid van producten en diensten

Alleen de Producten die op de Site worden aangeboden op de dag van de bestelling van de Klant zijn beschikbaar voor verkoop op het Internet en kunnen worden gekocht.

Indien echter het gekochte Product tijdelijk of definitief onbeschikbaar wordt na de validatie van de bestelling, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant hiervan in kennis te stellen binnen 72 (tweeënzeventig) werkuren na de validatie van de elementen waaruit de bestelling bestaat.

De Verkoper zal het product dan als volgt terugbetalen:

- Indien het onbeschikbaar geworden Product het enige bestanddeel van de bestelling was, zal de Verkoper de Klant de volledige bestelling terugbetalen, met inbegrip van de verzendingskosten.

- Indien het onbeschikbaar geworden Product slechts een deel van de bestelde Producten vertegenwoordigt, zal de Verkoper de Klant vergoeden voor de prijs van het onbeschikbaar geworden Product, exclusief eventuele verzendingskosten, rekening houdend met het forfaitaire karakter van deze kosten.

De terugbetaling van het betrokken bedrag zal plaatsvinden binnen 30 dagen na de betaling van de betaalde bedragen, afhankelijk van de door de Klant gekozen betalingswijze op het moment van validatie van de betaling vanaf de bankrekening die overeenkomt met de voor de betaling gebruikte bankkaart, (i) of vanaf de Paypal-rekening in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden van Paypal.

Artikel 11 - Herroepingsrecht

De Klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) dagen om het contract zonder opgave van redenen te herroepen.

Daartoe volstaat het dat hij zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht doet vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na de dag waarop hij of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (de) Product(en) fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, naar eigen keuze, kennis geven van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen:

- Door een e-mail te sturen naar service-client@laboratoires-innoxa.com

- door middel van een ondubbelzinnige verklaring die per aangetekende brief aan het onderstaande adres van INNOXA laboratoires wordt gestuurd.

De Klant moet de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de kennisgeving van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking onbeschadigd terugzenden, rekening houdend met de eigenschappen van het product. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de goederen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen worden teruggezonden.

Hoewel dit niet verplicht is, raadt de Verkoper de Klant aan het formulier in te vullen, af te drukken en binnen de herroepingstermijn in het retourpakket van het Product te voegen.

De Verkoper beveelt de Klant ook aan een pakketopsporingsdienst te gebruiken. In geval van betwisting kan aan de Klant een bewijs van verzending worden gevraagd.

Verzoeken tot intrekking en terugzending van Producten moeten worden gericht aan :

INNOXA laboratoires

24, rue Erlanger

75016 Parijs

Frankrijk

De Klant draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Indien een Product wegens zijn aard normaliter niet per post kan worden verzonden, zal de Verkoper de Klant vóór het plaatsen van de bestelling in kennis stellen van de kosten van het retourneren van de goederen.

Het is wel verstaan dat de Klant het Product in nieuwe staat moet terugzenden in zijn originele verpakking, onbeschadigd, rekening houdend met de eigenschappen van het Product, en het mag in geen geval worden geopend, getest of gebruikt. Bovendien moet het Product vergezeld gaan van alle mogelijke accessoires, instructies en documentatie.

De Klant kan aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

In geval van herroeping zal de Verkoper alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkopere standaardleveringsmethode die werd aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan VIERTIEN (14) dagen vanaf de dag waarop hij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

De Verkoper kan de terugbetaling echter uitstellen totdat hij de goederen heeft ontvangen of totdat de Klant het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.

De Verkoper zal overgaan tot de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie (creditering van de bankrekening van het Lid), tenzij de Klant uitdrukkelijk de levering aanvaardt van een goed van gelijkwaardige kwaliteit en prijs;

In ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich mee.

Artikel 12 - Levering

Artikel 12.1: Leveringswijzen

De bestelde producten worden door "Colissimo" geleverd op het adres dat bij de bestelling werd opgegeven.

Artikel 12.2 : Leveringstermijn vanaf het moment dat de vervoerder het pakket in ontvangst neemt

De levering geschiedt door de "Colissimo"-dienst, met een normale leveringstermijn van 48 tot 72 uur, behalve in gevallen van overmacht.

De aandacht van de Klant wordt gevestigd op de volgende feiten;

- Elke bestelling die door de Klant op vrijdag, zaterdag of zondag wordt geplaatst, zal door de Verkoper pas vanaf de daaropvolgende maandag worden verwerkt;

- De hierboven aangegeven termijnen beginnen te lopen vanaf het moment dat de vervoerder het pakket in ontvangst neemt.

- Bestellingen die door de Klant op een feestdag worden geplaatst, zullen op de eerstvolgende werkdag worden verwerkt.

De Klant wordt uitgenodigd om regelmatig de opvolging van zijn bestelling te raadplegen in de rubriek "Mijn account", "Mijn bestelling", en in geval van een langdurige vertraging in de levering, wordt de Klant uitgenodigd om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Klantendienst van de Verkoper, met vermelding van de samenstellende elementen en de referenties van de bestelling.

Er wordt geleverd in Europees Frankrijk, Corsica en Monaco. De in de rubriek "Levering" vermelde tijden zijn de gebruikelijke gemiddelde tijden en komen overeen met de verwerkingstijd van de zending (gemiddeld 24 uur) plus de leveringstijd (gemiddeld 48 uur).

Artikel 13 - Garanties

13.1 De klantendienst van de verkoper om de conformiteit van het product te verzekeren

De Verkoper verklaart dat hij bevoegd is om op de Site alle Producten te verkopen die online worden aangeboden en waarvan hij de volle eigendom heeft.

De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen met het contract onder de voorwaarden van artikel L. 211-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de voorwaarden van artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Alle klachten in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie en in het kader van de garantie op gebreken van het verkochte goed, kunnen worden gericht aan de klantendienst van de Verkoper op het volgende adres

Postadres:

INNOXA laboratoires

24 Erlanger Street

75016 Parijs

FRANKRIJK

Alle verzoeken moeten vergezeld gaan van een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem.

13.2 Wettelijke garantie van overeenstemming

De Verkoper herinnert u eraan dat wanneer hij handelt op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie, de Klant :

- heeft een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen te handelen;

- kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de in artikel L. 211-9 van het wetboek voor consumentenrecht genoemde kostenvoorwaarden;

- is vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de levering van de goederen;

- de wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventueel verleende commerciële garantie.

Elk voorbehoud dat de Klant wenst te maken betreffende de staat van de geleverde Producten (niet-conformiteit, fabricagefout, transportschade, enz.) moet op de leveringsbon worden vermeld. Indien geen melding wordt gemaakt op de leveringsbon, kan de verkoper aantonen dat het gebrek aan overeenstemming niet bestond op het tijdstip van de verkoop.

De garantie is uitgesloten voor elke verslechtering die het gevolg is van oorzaken die geen verband houden met de intrinsieke kwaliteiten van de Producten, zoals die welke het gevolg zijn van een abnormaal gebruik (belasting, overmatige vochtigheid of verwarming, enz.) of van de handelingen van de Klant (vervoer).

De garantie is eveneens uitgesloten voor gebreken die de Klant kende en niet onkundig kon zijn op het ogenblik dat hij de overeenkomst sloot.

13.3 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dat geval de keuze heeft tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, waarborgt de Verkoper de Klant tegen alle schadelijke gevolgen van verborgen gebreken en defecten die door de verkochte Producten aan het licht zouden kunnen worden gebracht, op voorwaarde dat deze hem onverwijld en in ieder geval uiterlijk twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden gemeld.

Bij de levering van de bestelling is de Klant verplicht de Producten te controleren. De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die de Klant zelf zou kunnen ontdekken na een duidelijk onderzoek van het verkochte Product.

Alle verslechteringen, met inbegrip van esthetische verslechteringen, die het gevolg zijn van verborgen gebreken of fouten die tijdens het gebruik aan het licht komen en waarvan de Klant op het ogenblik van de levering niet op de hoogte kon zijn, vallen onder de garantie, voor zover zij het goed ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.

De garantie is daarentegen uitgesloten voor elke verslechtering die het gevolg is van oorzaken die geen verband houden met de intrinsieke kwaliteiten van de Producten, zoals die welke het gevolg zijn van een abnormaal gebruik (belasting, overmatige vochtigheid of verwarming, enz.) of van de handelingen van de Klant (vervoer).

In ieder geval dient de Klant het bewijs van het bestaan van het verborgen gebrek te leveren op de dag van de levering.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

De op de Site verkochte Producten zijn onderworpen aan de garantievoorwaarden waarin de Franse wet voorziet.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten bestelling in geval van overmacht.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet-netwerk en die volledig buiten de zorgvuldigheid en de voorzorgsmaatregelen van de Verkoper vallen.

De Verkoper kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking in de levering van de dienst of voor een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 15 - Persoonsgegevens / Vertrouwelijkheid

De Verkoper deelt het Lid mee dat deze gegevens uitsluitend door zijn interne diensten zullen worden gebruikt, (i) voor de verwerking van de bestelling van het Lid, (ii) om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name door de verzending van nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen indien de Klant ermee instemt deze te ontvangen door het daartoe bestemde vakje aan te vinken.

Sommige informatie is gemarkeerd met een rode asterisk. Deze informatie is verplicht en is nodig om te kunnen reageren op een bestelaanvraag. Indien u deze velden niet invult, kunnen uw verzoeken of reacties niet worden verwerkt.

De Verkoper deelt het Lid mee dat hij ook persoonsgegevens kan meedelen om de levering van bestellingen door zijn dienstverleners en bepaalde aspecten van de dienst na verkoop te verzekeren, en om tevredenheidsenquêtes uit te voeren. Bovendien kan LABORATOIRES INNOXA deze gegevens ook meedelen in antwoord op een bevel van de gerechtelijke autoriteiten.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op wissen (recht om te worden vergeten), recht op bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op portabiliteit. U kunt ook richtlijnen vaststellen voor het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U kunt, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar LABORATOIRES INNOXA, 24 rue Erlanger, 75016 Parijs - Frankrijk of info@laboratoires-innoxa.com. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

In geval van inbreuk op bovenstaande bepalingen hebt u het recht een klacht in te dienen bij de CNIL.

Artikel 16 - Volledige overeenkomst

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden op Internet, gesloten tussen de Verkoper en de Klant, drukken de totaliteit van de rechten en plichten van de Partijen uit.

Geen enkel document, geen enkele aanwijzing, geen enkele briefwisseling kan verplichtingen scheppen uit hoofde van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op Internet, indien zij niet het voorwerp uitmaken van een door beide partijen ondertekend amendement.

Indien een bepaalde bepaling van deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop ongeldig wordt verklaard of als zodanig wordt uitgesproken bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing of indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop nietig wordt door een wijziging in de wet- of regelgeving, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden.

Dit doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid van en de naleving van deze Algemene Voorwaarden.

Verkoop op het internet.

Artikel 17 - Klachten, bemiddeling en geschillen

17.1 Klachten

Alle klachten moeten worden gericht aan de klantendienst van de Verkoper op het volgende adres

Postadres:

INNOXA laboratoires

24 Erlanger Street

75016 Parijs

FRANKRIJK

Bovendien kan de Klant voor elke klacht of vraag betreffende een bestelling contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper door naar de onderkant van de website www.laboratoires-innoxa.com te gaan:

Telefoonnummer: +33 1 87 76 08 00

De adviseurs staan van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, ter beschikking van de klant.

Enkel klachten met betrekking tot de online verkoop van Producten op de Site zullen door de diensten van de Verkoper in aanmerking worden genomen.

17.2 Toepasselijk recht - geschil

ENKEL HET FRANSE RECHT IS VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN HORUS PHARMA EN DE KLANT. ELK GESCHIL DAT TUSSEN DE PARTIJEN ONTSTAAT MET BETREKKING TOT DE INTERPRETATIE, UITVOERING EN/OF BEËINDIGING VAN HUN OVEREENKOMST WORDT AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN INNOXA laboratoires, ONGEACHT DE PLAATS VAN BESTELLING, LEVERING EN BETALING, ZELFS IN GEVAL VAN EEN VORDERING VAN EEN DERDE OF VAN MEERDERE VERWEERDERS.

Ed. 06/2022